Specjalizacja

Prawo cywilne

 • prawo zobowiązań (umowy)
 • dochodzenie wierzytelności
 • obsługa zarządców nieruchomości i wspólnot mieszkaniowych
 • sprawy o odszkodowania
 • ochrona posiadania

Prawo karne

 • obrona w postępowaniu przygotowawczym oraz przed sądami
 • reprezentowanie pokrzywdzonych (oskarżycieli posiłkowych)
 • prywatny akt oskarżenia

Prawo nieruchomości i prawo lokalowe

 • zniesienie współwłasności
 • ustanowienie drogi koniecznej
 • prawo lokalowe (sprawy dotyczące najmu)
 • wydanie nieruchomości, sprawy o eksmisję
 • regulowanie stanów prawnych nieruchomości
 • obsługa obrotu nieruchomościami, współpraca z notariuszem
 • opiniowanie i przygotowywanie umów (deweloperskich, sprzedaży itp.)

Obsługa prawna inwestycji budowlanych

 • umowy o prace projektowe, o wykonawstwo i zastępstwo inwestycyjne
 • postępowania administracyjne związane z inwestycją
 • koordynacja współpracy z notariuszem, geodetą

Obsługa prawna przedsiębiorców (osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz spółek)

 • tworzenie i rejestracja spółek (także stowarzyszeń i fundacji) w Krajowym Rejestrze Sądowym
 • przekształcenia spółek
 • prawo zobowiązań (umowy – przygotowywanie projektów, konsultowanie treści umów, doradztwo podczas realizacji umów)
 • dochodzenie wierzytelności
 • prawo pracy

Prawo rodzinne

 • sprawy o rozwód, o alimenty, o ustalenie kontaktów
 • podział majątku wspólnego
 • postępowania w sprawach nieletnich (popełnienie przez nieletnich czynów zabronionych)

Prawo spadkowe

 • stwierdzenie nabycia spadku
 • dział spadku
 • zachówek

Prawo administracyjne

 • reprezentowanie w postępowania administracyjnych, odwołania, skargi do sądu administracyjnego
 • zwrot wywłaszczonych nieruchomości, w tym w sprawach dotyczących Dekretu o reformie rolnej
 • sprawy podatkowe – m.in. podatek od spadków, od dochodów ze sprzedaży nieruchomości, od dochodów z nieujawnionych źródeł

Prawo zamówień publicznych

 • kompleksowa obsługa postępowań w sprawach zamówień publicznych po stronie zamawiających i wykonawców
 • reprezentacja przed Krajową Izbą Odwoławczą

Prawo pracy

 • odwołania od rozwiązania i wypowiedzenia umów o pracę
 • sprawy o wynagrodzenie
 • sprawy o mobbing