Doświadczenie

Adwokat Michał Sowa rozpoczął prowadzenie Kancelarii Adwokackiej w roku 2005, po złożeniu egzaminu adwokackiego z wynikiem bardzo dobrym. Stopień doktora uzyskał po ukończeniu w roku 2005 studiów doktoranckich i obronie na ocenę bardzo dobrą pracy doktorskiej „Przestępczość komputerowa – badanie skuteczności i celowości kryminalizacji”.

Od tego czasu reprezentował swoich klientów w postępowaniach przed sądami – wydziałami cywilnymi, gospodarczymi, rodzinnymi, pracy, karnymi, ksiąg wieczystych oraz KRS, Sądem Najwyższym, przed prokuraturą, Policją, CBŚ, CBA, ABW, w postępowaniach egzekucyjnych prowadzonych przez komorników, w postępowaniach prowadzonych przez organy administracyjne (Wojewodów, Ministrów), przed naczelnikami urzędów skarbowych i dyrektorem izby skarbowej, sądami administracyjnymi (WSA, NSA), przed Zespołem Arbitrów i Krajową Izbą Odwoławczą przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych.

Od roku 2005 i 2006 zapewnia stałą obsługę prawną dwóch krakowskich samorządowych instytucji kultury. Uczestniczył w finansowanym ze środków unijnych procesie inwestycyjnym budowy nowych obiektów tych instytucji.

Obsługiwał prawnie sprzedaż nieruchomości produkcyjnej w podkrakowskiej miejscowości na rzecz inwestora zagranicznego, związaną z jednoczesnym przejęciem zatrudnionych pracowników. Obsługiwał prawnie sprzedaż nieruchomości zabudowanej wielolokalowym budynkiem mieszkalnym przez właścicieli – obcokrajowców.

Od roku 2006 i 2007 zapewnia stałą obsługę prawną spółek prawa handlowego o kapitale zakładowym w wysokości kilkudziesięciu milionów złotych każda, w ramach obsługi między innymi uczestniczył w kilku procedurach łączenia spółek.

Od stycznia 2012 r. jest członkiem Wojewódzkiej Komisji do spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Krakowie, działającej przy Wojewodzie Małopolskim.

Od roku 2013 jest zastępcą członka Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie. We wcześniejszych latach był członkiem Komisji Egzaminacyjnej egzaminów adwokackich.

Od roku 2013 Kancelaria jest uczestnikiem programu „Ideały Biznesu”, organizowanego m.in. przez Idea Bank, KRD, Forbes, PARP, Krajową Izbę Gospodarczą.

Publikacje

  • "Ogólna charakterystyka przestępczości internetowej", Palestra 5-6/2001
  • "Odpowiedzialność karna sprawców przestępstw internetowych", Prokuratura i Prawo 4/2002
  • "Sumowanie zamówień", Zamówienia Publiczne - Doradca, nr 2/2006
  • "Problemy kryminalizacji przestępstw komputerowych - badanie świadomości prawnej młodzieży", referat wygłoszony na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Człowiek w obliczu prawa", Gdańsk 2007, opublikowany: "Człowiek w obliczu prawa", red. B. Pastwa-Wojciechowska, Kraków 2008
  • "Przestępczość komputerowa – badanie skuteczności i celowości kryminalizacji" - praca doktorska, Kraków 2005 [do pobrania]